Álláspályázat óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Csány Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csányi Napközi Otthonos Óvoda Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.16. -2027.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Malom utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása, az intézmény pedagógiai szakmai vezetése, a törvényes működés biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus, intézményvezetői szakvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Intézményvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a

pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr. Barati Katalin nyújt, a 37/357-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/599/2022. valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

Személyesen: Laczikné dr. Barati Katalin, Heves megye, 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csany.hu