Házi segítségnyújtás

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Az igénybevétel Kérelemre indul, a szolgáltatás a szociális rászorultság vizsgálatát, az orvosi igazolás beszerzését és a gondozási szükséglet vizsgálatát követően nyújtható. A szolgáltatás iránti Kérelem alapján a szakmai felelős jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig maximum napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (felolvasás, beszélgetés),
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási feladatok ellátása (gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás),
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában (mosdatás, mosás, szűkebb lakókörnyezetben kisebb takarítás, felmosás, söprés),
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, mosogatás, vasalás),
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában (mentális gondozás),
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban (kérelmek, ügyintézés),
 • az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

A házi segítségnyújtás csak munkanapokra igényelhető.

A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melyet az önkormányzat hatályos rendelete tartalmaz, és a jövedelemvizsgálatot követően kerül megállapításra.

Az igénybevételhez szükséges dokumentációs anyag a Csány, Malom u. 1. sz alatti telephelyen Molnárné Pádár Hajnalkánál keddi és csütörtöki napokon 10,00–12,00 óra közötti időpontokban beszerezhető.

Településünkön az ellátást végző szakemberek, szociális gondozók:

Ferró Tivadarné

Csordás Józsefné

Molnárné Pádár Hajnalka

     

 

magyar