Gyermekjóléti Szolgálat

 

A gyermekjóléti szolgáltatás célja:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 1. a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 2. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
 3. a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése.

              A gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja az

              örökbeadás lehetőségéről.

              Tájékoztatja a védőnőt a várandós anya szociális válsághelyzetéről.

 1. szabadidős programok szervezése.
 2. hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetésének megelőzése érdekében:

 1. a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben.
 2. a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.
 3. az a) pontban és a Gyvt. 17.§. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.
 4. a Gyermekjóléti Szolgálat fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti őt problémája megoldásában.
 5. havi rendszerességgel esetmegbeszéléseket tart, melynek célja a családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
 2. a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
 3. az egészségügyi és a szociális ellátás – különösen a családsegítő szolgáltatás, – valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.
 4. javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

 1. a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
 2. utógondozó szociális munka (utógondozás) biztosítása – az otthont nyújtó ellátást a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

 

A gyermekjóléti szolgálat szervezési szolgáltatási és gondozási feladatai a fentieken túl:

 1. folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
 2. meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
 3. elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.
 4. szervezi a helyettes szülői hálózatot.
 5. segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
 6. felkérésre környezettanulmányt készít.
 7. kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.
 8. a területi szakszolgálat felkérésére feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Családgondozás:

- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
- a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében

 

Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:

- a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. az utógondozással kapcsolatos    feladatok

- szabadidős programok szervezése

- észlelő- és jelzőrendszer működtetése

- környezettanulmány-készítés

magyar